Genel Giriş - İddialı Bahis

e spor bahis oranları Bünyesine baktığımızda NetEnt, Omega Casino, Yggdrasil Gaming, Evolution Gaming, Microgaming, NYX İnteractive gibi markalar dikkatimi çekmektedir. Netent, Gameart, Microgaming, Playson, Evolution, Red Tiger gibi birçok güçlü ve güvenilir sağlayıcı ile güvence altında bu alanda hizmet alabilirsiniz. En güvenilir yöntemlerden birisi olarak olarak bildiğimiz bu yöntem son zamanlar Türkiye’de de kullanılmaya başlanılmıştır. Yaptığı orijinal çalışma ve incelemeleriyle artık yalnızca Türkiye’de değil, bütün dünyâda tanınmaktaydı. Hoca ömrünün son yıllarını Türkiye’de bir Bilim ve Teknoloji Millî Müzesi kurulması ile İstanbul ve civârmdaki eski su yollarının or¬ taya çıkarılıp incelenmesi konularında üstün gayret sarf etmekle geçirdi. Bu, Roma târihi açısından da teknoloji târihi açısından da çok mühim bir keşiftir. Bayezid Su Yolu Haritaları, İSKİ, İstanbul 1997. Bu eserlerden Roma Su Yollarının En Uzunu başlıklı eserde Romalıların şimdiye kadar bilinen en uzun isâle hattından 2,5 misli daha uzun olan bir isâle hattı ortaya çı¬ karılmış ve güzergâhı ile fizikî özellikleri tespit edilmiştir. Her aydının sâhip olamasa bile en azından bir kere olsun sayfalarını ka¬ rıştırması gereken bu kültür âbidesi başlıklarıyla şöyledir: V Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri, İSKİ, İstanbul 1988. 11 Üsküdar Suları, İSKİ, İstanbul 1991. il Halkalı Suları, İSKİ, İstanbul 1991. II Taksim ve Hamidiye Suları, İSKİ, İstanbul 1992. n Roma Su Yollarının En Uzunu, TSKB AŞ, 1996. II II.

Ankara’da ku¬ rulması düşünülen Teknik Üniversite’den vazgeçilince İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) dönüştürülmüş ve 20 Kasım 1944’te açılmıştır. Merhum hoca İstanbul’un içinin ve civâ- rımn kadim su yollarının yeniden tespit ve teşhîsi hakkmdaki tetkiklerini, beşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kana¬ lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve biri de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafın¬ dan yayımlanmış olan battal boyda (yaklaşık 22x30cm ebadındaki) 6 ciltlik muhteşem bir külliyâtta toplamıştır. 1988-1996 yılları arasında yayımlanmış olan bu eser, olağanüs¬ tü hacmi, kompozisyonundaki estetiği, hepsi kendisi tarafından çekilmiş olan resimlerinin nefâseti ve sanat yönü, takdimindeki edebî, tahlillerindeki İlmî üslûbu, ortaya koyduğu orijinal tespitleri bakımından idrak ve insaf sahibi her ciddî bilim adamını hayran bırakan olağanüstü bir şâheserdir. Dîvan edebiyâtma hârikulâde vukûfuyla erbâbını kendine hayran bırakmış olan Prof. Türkiye’nin Prof. Dr. Kâzım Çeçen’in değerini takdir etmesi ancak TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 1976 yılında kendisine Bilim Ödülü’nü tevcih etmesiyle müm¬ kün olmuştur. Almanya’da su mühendisliği dalında dünyânın en itibarlı kuruluşlarından biri olan Der Deutsche Wasserwirtsc- haft - und Wasserkraftband zu Berlin, su mühendisliği dalındaki üstün bilimsel araştırmalarını teslim, tescil ve takdir ederek 1967 yılında kendisine Gotthilf Hagen madalyası tevcih etmiştir.

Bu tevâzusu onun medyatik bir tip olmasına mâni olduğundan Türk mühendisliğine ve ekonomisine katkıları ancak pek az kimse tarafından bilinir ve takdir edilirdi. İTÜ’nün su mühendisliği laboratuvar- ları ve deneme tesisleri, onun sâyesinde gitgide gelişmiş ve yalnızca üniversitenin bilim ve eğitim ihtiyaçlarına değil, ayrıca, Türkiye’nin akarsularının, limanlarının ve yapımına başlanan irili ufaklı hidroe¬ lektrik santrallerinin model ve ön ince¬ leme çalışmalarının gerçekleştirilmesine cevap verebilecek şekilde fevkalâde etkin ve verimli bir düzeye ulaşmıştır. Üniversitenin sağladığı bir imkânla 1958 yılında incele¬ meler yapmak üzere gittiği Graz Üni¬ versitesinde bir yıl gibi, herkesi şaşkın¬ lıkta bırakan, kısa bir sürede hacimli ve orijinal bir çalışmayla doktor mühendis unvânını iktisap edince bu yalnızca Graz Üniversitesi’nde değil, ITÜ’de de büyük hayranlık uyandırmıştı. Dr. Kâzım Çeçen (1919-1997) ÜRKİYE’NİN su mühen¬ disliği alanında kıymetli ve ekol sâhibi âlimlerinden biri olan Kâzım Çeçen, 1919 yılında Elâzığ’da doğmuş¬ tur. Prof. Dr. Kâzım Çeçen gerek İlmî çalışma¬ ları, gerek yetiştirmiş olduğu sayısız talebe ve pek kıymetli ilim adamı mühendisler, gerekse etütlerinin Türk ekonomisine katkıları bakı¬ mından hakîkaten hocaların hocası unvâmna lâyık, müstesnâ bir âlim/mühendis olmuştur.

Emekliye ayrılmasından vefâtına kadar İlmî faâliyetle- rine devam etti ve İTÜ Su ve Deniz Bilimleri Teknoloji Araştırma Merkezi’nde sözleşmeli olarak çalıştı. TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi’nde uzun yıllar üyelik yaptı. 1979’da büyük bir şevk ve gayretle ve de İTÜ’nün desteğiyle İTÜ bün¬ yesinde Bilim ve Teknoloji Târihi Araştırma Enstitüsü’nü kurdu ve emekliye ayrıldığı 1986 yılma kadar da müdürlüğünü îfâ etti. İTÜ’ye asistan olarak giren Kâzım Çeçen, kısa bir süre içinde, başarılı bir hoca ve bilim adamı olarak temâyüz etmiş ve 1950’de İTÜ Su Yapıları Kürsü- sü’ne tâyin edilmiştir. Bu son iki örnekte Kâzım Çeçen ve ekibinin ortaya koydukları orjinal inceleme metotları, dünyâda konuyla ilgili bütün bilim çevreleri¬ nin ilgisini çekmiştir. Dr. Kâzım Çeçen, aynı zamanda ileri seviyede bir fotoğraf meraklısıydı. Aynı zamanda oyuncuların para yatırma ve çekme işlemlerini basit ve kolay hale getirmesi de önemlidir. Tüm oyuncuların yatırımlarının güvende olduğunu ve istedikleri an çekim yapabileceklerini belirtirler. 2. Hak kazanabilmek için oyuncuların bir hafta içerisinde en az 5 25 TL bahis yapmış olmaları gerekir.

Diğer Yazılar