Spor Bahisi Oynayan Seyircilerin Seyretme Güdüleri Ile Bahis Oynama Motivasyonları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi

In this study, it is aimed to investigate the relationship between watchful motivation of betting players and sports betting motivations. In addition, Spearman Collage Analysis was used for the relationships between the independent variables in the data quality and the subscales of the measurement tools. Mann Whitney U test was used for two categorical comparisons between groups and Kruskall Wallis H test was used for multiple categorical comparisons. Gruplar arası ikili kategorik karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi, çoklu kategorik karşılaştırmalar için ise Kruskall Wallis H testi yapılmıştır. Öncelikle değişkenlere ait Kolmogov-Smirno ve Shapiro-Wilk normallik dağılım istatistiği yapılmıştır (Tablo 3.1). Elde edilen sonuçlara dayanak tüm hipotez testleri için nonparametrik test kararı alınmıştır. Firstly, Kolmogov-Smirno and Shapiro-Wilk normality distribution statistics of the variables were made (Table 3.1). The nonparametric test decision was taken for all hypothesis tests based on the results obtained. The results of the findings show that the independent variables (gender, age, average monthly income, monthly average expenditure for sporting events, betting line, betting time, average monthly expenditure for playing bet, active sporting status, holding a branch team, Motivation of betting, external causes of sporting events and some of the reasons of internal watching sports events.

stake ne demek bahis Moreover, as the motivation for artistic activity increases, it can be said that the motivation for watching increases. In the first part, External Sensation Scale for Sports Audiences, which was developed by Polat and Yalçın (2017) in the form of a 7-point Likert-type and 25-item Sports Object, was developed by Polat and Yalçın (2017) The Internal Motivation Scale for Audiences is a 5-lecture and 28-item Betting Motivation Scale developed by (Chantal, Vallerand and Vallieres, 1994) and adapted to Turkish by Karlı (2008), and in the fourth section personal information form. İlçin, M. M. (2017). Spor bahisi oynayan seyircilerin seyretme güdüleri ile bahis oynama motivasyonları arasındaki ilişkilerin incelenmesi . Birinci bölümünde Polat ve Yalçın (2017) tarafından geliştirilen, 7'li likelt şeklinde ve 25 maddeden oluşan Spor Seyircileri için Dışsal Güdü Ölçeği, ikinci bölümünde yine (Polat ve Yalçın, 2017) tarafından geliştirilen, 7'li likelt şeklinde ve 21 maddeden oluşan Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği, üçüncü bölümde (Chantal, Vallerand ve Vallieres, 1994) tarafından geliştirilen ve (Karlı, 2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, 5'lilikelt şeklinde ve 28 maddeden oluşan Bahis Güdülenme Ölçeği, dördüncü bölümde ise kişisel bilgi formu yer almaktadır.

Elde edilen bulgular sonucunda bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, yaş, aylık ortalama gelir, spor müsabakası için aylık ortalama harcama, bahis oynanan branş, bahis oynama süresi, bahis oynamak için aylık ortalama harcama, aktif spor yapma durumu, bir branş takımı tutma, taraftarlık düzeyi) bahis motivasyonu, spor müsabakalarını dışsal seyretme sebepleri ve spor müsabakalarını içsel seyretme sebeplerinden bazılarını etkilediği söylenebilir. Bu araştırmada spor bahisi oynayan seyircilerin seyretme güdüleri ile bahis oynama motivasyonları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bahis oynayan spor müsabaka seyircileri hakkında kayıtlı bir veri bulunmadığından anket dağıtımı sırasında katılımcıların bahis oyunlarına katılıp katılmadıkları sorularak örneklem grubu oluşturulmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 4 ana bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. In the analysis of the data, SPSS package program was used. Since there is no recorded data on sports betting players who play a bet, a sampling group was formed by asking participants whether they participated in betting games during the distribution of the questionnaire.

In the study, a questionnaire consisting of 4 main sections was used as data collection tool. In this study using descriptive method and relational screening model, the collected data were obtained by questionnaire method. The sample group of the study consisted of the spectators who attended sports betting games in Nigde. Then, the percentage frequency distributions, mean and prevalence results for some descriptive statistics are given. 345 surveys were distributed and 327 surveys filled in correctly were taken into consideration. 345 adet anket dağıtılmıştır ve doğru doldurulan 327 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma, toplanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Niğde ilinde yaşayan spor bahis oyunlarına katılan spor müsabakaları izleyen seyircilerden oluşmuştur. Günümüz de sevilen bahis sayfaları için de yeni boy gösteren canlı bahis ile spor iddiaların da istenen değerler de bulunurken bir de bunları daha üstün ve imtiyazlı olarak kuponlar da değer görmesi için de seçenek edilmesi onu çok daha nitelikli bir sayfa haline dönüştürmektedir.

Diğer Yazılar